Algemene Contractuele Voorwaarden

 

voor Onderaannemers

 

 

 

 

 

 Algemene Contractuele Voorwaarden Aannemers : Uitgavedatum:01/08/2014 .Eigendom van DE KLUSSPECIALIST

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. Definities

 

1.1. De hierna volgende bepalingen vormen de "Algemene Voorwaarden" die van toepassing zijn op elke overeenkomst die door DE KLUSSPECIALIST, hierna genoemd de "Opdrachtgever", wordt gesloten.

 

De Algemene Voorwaarden van de Onderaannemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten.De toepassing van eventuele algemene voorwaarden van de aannemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten,tenzij dergelijke afwijkende voorwaarden uitdrukkelijk door de Opdrachtgever aanvaard zouden zijn.In geen enkel geval kunnen de algemene voorwaarden van de onderaannemer door de Opdrachtgever als stilzwijgend aanvaard worden beschouwd.Indien de aanvaarding door de Onderaannemer een door de Opdrachtgever uitgebrachte offerte voorbehouden of wijzigingen  bevat, komt de overéénkomst pas tot stand nadat de Opdrachtgever in haar opdrachtbevestiging aan de Onderaannemer schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen in te stemmen.

 

Deze Algemene Voorwaarden vormen met alle daaraan vastgehechte bijlagen, de "Overeenkomst".

 

1.2. De Overeenkomst heeft betrekking op "forfaitaire" werken evenals op "regiewerk" of "stukprijswerk".

 

Onder "regiewerk" of "stukprijswerk" wordt verstaan werken die worden uitgevoerd tegen betaling van een bedrag dat wordt bepaald in functie van uurtarieven of eenheidsprijzen.

 

Onder forfaitaire werken wordt verstaan: werken die worden uitgevoerd tegen een vooraf bepaalde prijs, al dan niet schriftelijk herzienbaar.

 

1.3. De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de werken, voorwerp van de Overeenkomst, te wijzigen. De kostprijs van deze meer- of minwerken zal begroot worden op basis van uurtarieven of eenheidsprijzen voor zover de Overeenkomst betrekking heeft op regiewerk of stukprijswerk. Wanneer de Overeenkomst betrekking heeft op forfaitaire werken, zal de kostprijs berekend worden op basis van de vooraf bepaalde prijs. De uitvoeringstermijn van de Overeenkomst zal rekening houdende met de duur van deze meer- of minwerken, worden aangepast in onderling akkoord. De Onderaannemer kan geen wijziging van de Aannemingsprijs of uitvoeringstermijn opleggen zonder een voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van de Opdrachtgever.

 

1.4. De "Verantwoordelijke" is de persoon, die handelt in naam en voor rekening van de Opdrachtgever en belast is met de leiding en het toezicht op de door de Aannemer uit te voeren werken.

 

1.5. De “Contactpersoon” is de persoon, die de Onderaannemer onder zijn werknemers heeft aangeduid en die door de Opdrachtgever kan aangesproken worden om onderrichtingen in verband met de uitvoering van de werken te ontvangen en te bespreken.

 

2. Bevoegdheid van de Verantwoordelijke

 

De Verantwoordelijke kan vergaderingen beleggen met de Onderaannemer en, voor zover nodig, diens de door hem aangeduide Contactpersoon, om de uitvoering van de werken te bespreken en, voor zover nodig, onderrichtingen te geven teneinde de uitvoering van de werken tijdig en overeenkomstig de wensen van de Opdrachtgever te laten gebeuren zonder dat dit ertoe leidt dat de ondergeschikten en aangestelden van de Onderaannemer onder het gezag, de leiding of het toezicht van de Opdrachtgever zouden staan.

 

 

 

Eigendom van DE KLUSSPECIALIST

 

Hij kan namens de Opdrachtgever definitieve beslissingen nemen voor alle zaken die betrekking hebben op het uitvoeren van de werken, zoals omschreven in plannen en lastenboeken. Hij kan tevens als hij dit nodig acht voor de goede uitvoering van de Overeenkomst of om redenen eigen aan de exploitatie van de Opdrachtgever de werken tijdelijk stilleggen. Indien na onderzoek blijkt dat de Onderaannemer geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor de reden waarom de werken tijdelijk werden stilgelegd, dan is de Opdrachtgever een passende vergoeding aan de Onderaannemer verschuldigd. In alle andere gevallen is er geen enkele vergoeding verschuldigd.

 

3. Positie van het Aannemer-personeel

 

- Personeelsleden van de Onderaannemer blijven te alle tijde werknemers van de Aannemer en staan uitsluitend onder haar gezag.

 

- De Onderaannemer is verantwoordelijk voor de uitbetaling van salarissen, uurlonen en extralegale uitkeringen aan haar werknemers overeenkomstig de Belgische wet.

 

- De Onderaannemer verbindt zich er toe om voor al het tewerkgesteld personeel alle verplichtingen inzake sociale wetgeving te vervullen, alsmede zijn werknemers te verzekeren tegen ongevallen, lichamelijke en stoffelijke schade, zowel voor eigen schade als voor schade aan derden.

 

- De Opdrachtgever zal er zich van onthouden rechtstreeks instructies te geven aan de werknemers van de Onderaannemer. Elke instructie verloopt via de Onderaannemer of de daartoe aangeduide Contactpersoon.

 

4. Aanvaarding van het contract

 

De Onderaannemer verklaart zich -zonder schriftelijk tegenbericht zijnerzijds en binnen de veertien dagen na ontvangst van de opdracht- akkoord met de volledige inhoud van de Overeenkomst en met de inhoud van de eventuele bijvoegsels, zoals in de Overeenkomst gespecificeerd.

 

5. Uitvoering van de werken

 

5.1. De Onderaannemer zal de werken in volstrekte autonomie uitvoeren. De Onderaannemer mag ten allen tijde bijkomende informatie vragen aan de Opdrachtgever om zo de werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren. De Onderaannemer kan met instemming van de Opdrachtgever beroep doen op een gespecialiseerde Onderaannemer.

 

Het personeel van de Onderaannemer die de contractueel overeengekomen werkzaamheden uitvoert doet dit onder leiding, gezag en verantwoordelijkheid van de Onderaannemer. Dit personeel is niet verbonden, op eender welke wijze, met de Opdrachtgever.

 

De richtlijnen die gegeven worden door de Opdrachtgever kunnen onder geen enkele omstandigheid geïnterpreteerd worden als een aanwijzing die op enige gezagsverhouding zou wijzen.

 

5.2. De Onderaannemer wordt geacht alle informatie, bescheiden en tekeningen die hem in het kader van onderhavige overeenkomst ter beschikking werden gesteld door of namens de Opdrachtgever onderzocht te hebben. De Onderaannemer wordt geacht de Werf te hebben bezichtigd en akkoord te gaan met de omstandigheden waarin de Onderaannemer de overeenkomst zal moeten uitvoeren.

 

 

 


5.3. De Onderaannemer zal zich volledig schikken naar de reglementen i.v.m. veiligheid, beveiliging, gezondheid en verkeersregeling binnen het bedrijf van de Opdrachtgever. De toepasselijke voorschriften zullen, alvorens de aanneming aanvangt, kenbaar gemaakt worden en overhandigd worden aan de Onderaannemer. De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om deze voorschriften te wijzigen. De nieuwe voorschriften zijn van toepassing vanaf hun kennisgeving aan de Onderaannemer.

 

5.4. De Opdrachtgever heeft het recht om tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de werken te controleren. De Onderaannemer zal alle nodige maatregelen nemen om die controle mogelijk te maken. Dit doet geen afbreuk aan de autonomie waarin de Onderaannemer het werk verricht.

 

5.5. Indien de Overeenkomst, wetten, verordeningen, voorschriften en/of reglementen van overheidswege een keuring en/of onderzoek van de werken opleggen, dient de Onderaannemer bedoelde keuring en/of onderzoek terstond uit te voeren of te laten uitvoeren.

 

 

 

5.6 De Onderaannemer verbindt er zich toe voor het uitvoeren van de werkzaamheden ter plaatse zijn personeel te voorzien van de nodige veiligheidshelm, veiligheidsbril, veiligheidsschoenen en overall.

 

5.7. De Onderaannemer verbindt zich ertoe om alle verplichtingen na te leven die gepaard gaan met het verlenen van diensten met eigen personeel of met Onderaannemers op het Belgisch grondgebied en maakt zich sterk dat zijn werknemers of aangestelden of zijn Onderaannemers en de werknemers of aangestelden van deze Onderaannemers de op hen rustende verplichtingen in dit verband zullen naleven. Dit betreft ondermeer, maar is niet beperkt tot:

 

- het aanvragen van E101-formulieren voor het personeel dat gedetacheerd wordt ;

 

- het voldoen aan alle wettelijke bepalingen inzake LIMOSA;

 

- het voldoen aan alle wettelijke bepalingen inzake DIMONA

 

- het naleven van de bepalingen van de wet van 5 maart 2002 tot omzetting van de richtlijn 96/71/EG van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en tot invoering van een vereenvoudigd stelsel betreffende het bijhouden van sociale documenten door ondernemingen die in België werknemers ter beschikking stellen

 

- het naleven van alle andere Belgische wetten die betrekking hebben op de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

 

 

 

5.8. De Opdrachtgever heeft het recht de toegang tot de werkplaats te ontzeggen aan de werknemers of aangestelden van de Aannemer/Onderaannemer die niet voldoen of niet kunnen aantonen dat zij voldoen aan één of meerdere van bovenstaande voorwaarden of die niet geschikt zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. De Onderaannemer zal deze werknemers of aangestelden op verzoek van de Opdrachtgever onmiddellijk verwijderen. In dergelijk geval zal de

 

 

 

 

Aannemer/Onderaannemer geen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding noch op een verlenging van de uitvoeringstermijn van de opdracht. Deze werknemers of aangestelden mogen uitsluitend opnieuw tewerkgesteld worden met schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever.

 

 

 

 5.9. De Onderaannemer vrijwaart de Opdrachtgever en diens werknemers, organen en aangestelden voor alle directe en indirecte schade, inclusief de vermogensrechtelijke schade voortvloeiend uit strafrechtelijke veroordelingen, die het gevolg is van de niet-naleving door de Onderaannemer of zijn werknemers of aangestelden of door zijn Onderaannemers en de werknemers of aangestelden van deze Onderaannemers, van één of meerdere in de Overeenkomst opgenomen verplichtingen.

 

6. Opschorting of beëindiging van de overeenkomst

 

6.1. De Opdrachtgever kan op elk moment de uitvoering van de Overeenkomst of een deel ervan opschorten. In geval de Overeenkomst werd opgeschort en nadien voortgezet, zal de uitvoeringstermijn van de Overeenkomst worden verlengd met een duur die door de partijen wordt overeengekomen. Bij gebreke aan overeenkomst geldt een maximumverlenging gelijk aan de opgeschorte termijn. De Onderaannemer verbindt zich ertoe deze aldus overeengekomen nieuwe uitvoeringstermijn na te leven.

 

6.2. Indien de Onderaannemer tekortschiet in de nakoming van enig op hem rustende verplichting, waaronder o.a. het niet-naleven van wetten, verordeningen of reglementen van welke aard ook, of het niet-naleven van contractuele bepalingen, is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden lastens de Onderaannemer, mits voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling en zonder tot enige schadevergoeding, uit welken hoofde ook verschuldigd te zijn.

 

In voornoemd geval zal de Onderaannemer alle schade, die met zijn fout(en) in oorzakelijk verband staan, vergoeden, evenals, ten titel van bijkomende post, alle door de Opdrachtgever gemaakte kosten, waaronder alle in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten.

 

6.3. De Opdrachtgever kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling ontbinden lastens de Onderaannemer in geval van faillissement, staking van betaling, invereffeningstelling van de Onderaannemer, het verlies van het registratienummer als Onderaannemer, de niet-betaling van de Onderaannemers, zonder tot enige vorm van schadevergoeding gehouden te zijn. De Onderaannemer is gehouden tot vergoeding van alle schade en kosten die de Opdrachtgever dientengevolge lijdt. Alle vorderingen die de Opdrachtgever in deze gevallen op de Onderaannemer mocht hebben of verkrijgen, zullen onmiddellijk en volledig opeisbaar worden.

 

6.4. De Opdrachtgever heeft het recht, zonder hierbij enige reden te moeten opgeven, de overeenkomst schriftelijk te alle tijde eenzijdig op te zeggen met een opzeggingstermijn van 14 dagen. De Onderaannemer heeft geen recht op betaling van kosten die na de effectieve opzeggingstermijn werden gemaakt tenzij hij kan aantonen dat deze de uitvoering zijn van verbintenissen die hij heeft aangegaan alvorens de opzegging hem was betekend. De kostprijs voor gedeeltelijk voltooide delen van de werken zal berekend worden op basis van uurtarieven of eenheidsprijzen. Ingeval van een forfaitaire prijs, zal de kostprijs evenredig worden berekend. De Opdrachtgever is geenszins gehouden tot betaling van een schadevergoeding ingevolge schade of verlies van verwachte winst tengevolge van een dergelijke beëindiging van het contract.

 

 

 


6.5. In geval van beëindiging van de overeenkomst dient de Onderaannemer terstond alle bouwtechnische gegevens en informatie die de Opdrachtgever hem heeft verstrekt in samenhang met de overeenkomst terstond aan de Opdrachtgever te overhandigen. De Onderaannemer dient alle kopieën van alle onderaannemingscontracten en inkooporders te overhandigen, ongeacht of deze werken voltooid, in uitvoering of uitstaand zijn. De Onderaannemer dient een verslag te bezorgen met aanduiding van de precieze stand van uitvoering van de aannemingsovereenkomst, onderaannemingsovereenkomsten en inkooporders. Indien de Opdrachtgever instemt met een overdracht van de Onderaannemingsovereenkomsten of inkooporders, zal de Onderaannemer alle maatregelen nemen met het oog op de overdracht van deze Onderaannemingsovereenkomsten of inkooporders aan de Opdrachtgever.

 

7. Geheimhouding

 

De Onderaannemer verklaart hierbij alle informatie die hij bekomt van de Opdrachtgever en welke betrekking heeft op de instellingen en het productieproces strikt geheim te houden en niet door te geven aan of te gebruiken voor derden en dit voor een periode van 10 jaar na elk moment van beschikbaar komen van informatie.

 

Deze informatie omvat ontwerpen, tekeningen, specificaties en alle informatie van technische of technologische aard. De Onderaannemer zal deze informatie enkel gebruiken en toepassen ten behoeve van de Opdrachtgever en voor de uitvoering van haar werkzaamheden op haar bedrijf.

 

De Onderaannemer zal zijn personeel duidelijke instructies geven in verband met de naleving van de geheimhoudingsnormen zoals hierboven beschreven en zal erop toezien dat de gestelde normen strikt nageleefd worden. De Onderaannemer is aansprakelijk voor schendingen van de geheimhoudingsplicht door zijn werknemers of Onderaannemers.

 

De Onderaannemer verklaart zich akkoord geen foto's, tekeningen of ander materiaal betrekking hebbend op de instellingen van de Opdrachtgever of het productieproces te gebruiken voor advertenties of publicaties, zonder daarvoor een schriftelijke toelating te hebben ontvangen van de Opdrachtgever.

 

Alle documenten vermeld onder deze clausule "geheimhouding" zullen aan de Opdrachtgever terugbezorgd worden bij de beëindiging van het contract.

 

8. Onderaanneming

 

8.1. De Onderaannemer is niet gerechtigd het contract, noch een deel ervan verder uit te besteden aan derden, zonder schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever instemt, verbindt de Onderaannemer er zich toe dezelfde voorwaarden en bepalingen in zijn contracten met onderaannemers op te nemen.

 

Voor wat betreft regie personeel, is de Onderaannemer niet gemachtigd werken te laten uitvoeren door mensen dewelke niet op zijn eigen loonlijst staan, zonder voorafgaande goedkeuring van de Opdrachtgever. In zulk geval, zal vooraf een lijst met "niet Onderaannemer eigen personeel" inclusief Onderaannemer firmanaam ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Opdrachtgever.

 

8.2. Geen enkele clausule van de Overeenkomst zal een contractuele verhouding tot stand brengen tussen de Opdrachtgever en de Onderaannemers.

 

 

 

 

 8.3. Wanneer de Opdrachtgever instemt met de Onderaannemer, dient de Onderaannemer erop toe te zien dat de Onderaannemer zich verbindt tot volgende verplichtingen:

 

- De Onderaannemer moet t.a.v. zijn personeel al de wettelijke, reglementaire en conventionele bepalingen naleven op fiscaal en sociaal vlak en inzake veiligheid, hygiëne en algemene arbeidsvoorwaarden.

 

 

 

- De Onderaannemer gevestigd in België levert het bewijs dat hij geregistreerd is als aannemer en verbindt zich ertoe zijn registratie te behouden tot op het ogenblik dat de overeenkomst volledig is uitgevoerd, derhalve tot hij de laatste betaling heeft ontvangen. De Onderaannemer dient het bewijs van registratie voor te leggen. De facturen van de Onderaannemer dienen het registratienummer als aannemer van de Onderaannemer te vermelden. De registratie als aannemer dient in overeenstemming te zijn met de uit te voeren activiteiten. De Onderaannemer wiens registratie tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt geschrapt, brengt er de Aannemer bij aangetekende brief van op de hoogte binnen de twee werkdagen nadat de beslissing tot schrapping hem is meegedeeld.

 

 

 

- Wanneer de Onderaannemer een niet in België gevestigde werkgever is, dient hij aan te tonen dat hij voldaan heeft aan de wettelijke verplichtingen inzake LIMOSA en DIMONA.

 

 

 

- De Onderaannemer, al dan niet gevestigd in België, dient bij het sluiten van de overeenkomst en bij elke factuur aan te tonen dat hij geen sociale schulden heeft. Vanaf 1 januari 2009, tenzij een vroegere ingangsdatum wordt bepaald, zal de Onderaannemer tevens aantonen dat hij geen fiscale schulden heeft.

 

 

 

- Wanneer de Onderaannemer een niet in België gevestigde werkgever is, zal hij bij het sluiten van de overeenkomst en op verzoek van de Opdrachtgever bij elke factuur een kopie van de geldige detacheringsbewijzen E101 van zijn werknemers dienen toe te voegen evenals een bewijs van de Patronale Dienst voor Organisatie en Controle van de bestaanszekerheidsstelsels (PDOK) dat hij geen schulden heeft bij de PDOK.

 

 

 

8.4. Wanneer de Onderaannemer sociale schulden, en vanaf 1 januari 2009 - tenzij een vroegere ingangsdatum wordt bepaald - fiscale schulden heeft, zal de Aannemer de nodige inhoudingen verrichten.

 

 

 

8.5. De Onderaannemer kan alleen een beroep doen op Onderaannemers, waarmee de Aannemer en de Opdrachtgever zich voorafgaandelijk schriftelijk akkoord hebben verklaard.

 

 

 

De Onderaannemer verbindt zich ertoe dezelfde verplichtingen in zijn contracten met zijn Onderaannemers op te nemen.

 

8.6. De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst onmiddellijk en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling buitengerechtelijk te ontbinden lastens de Onderaannemer ingevolge enige inbreuk op deze bepalingen of de niet-naleving van sociale of fiscale verplichtingen, onverminderd het recht van de Opdrachtgever op schadevergoeding voor alle nadelige gevolgen die zij mocht ondervinden.

 

 

 

 

 

9. Inhoudingsplicht - registratie

 

9.1. De Onderaannemer gevestigd in België verklaart dat hij geregistreerd is als Aannemer en verbindt zich ertoe zijn registratie te behouden tot op het ogenblik dat de overeenkomst volledig is uitgevoerd, derhalve tot hij de laatste betaling heeft ontvangen.

 

De Onderaannemer dient het bewijs van registratie voor te leggen. De facturen van de Onderaannemer dienen het registratienummer als aannemer van de Onderaannemer te vermelden. De registratie als aannemer dient in overeenstemming te zijn met de activiteiten die de Onderaannemer voor rekening van de Opdrachtgever zal uitvoeren. De Onderaannemer wiens registratie tijdens de uitvoering van de overeenkomst is geschrapt, brengt de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen per bij post aangetekend schrijven van op de hoogte.

 

9.2. Wanneer de Onderaannemer een niet in België gevestigde werkgever is, dient hij aan te

 

tonen dat hij voldaan heeft aan de wettelijke verplichtingen inzake LIMOSA en DIMONA.

 

9.3. De Onderaannemer, al dan niet gevestigd in België, dient bij het sluiten van de overeenkomst en bij elke factuur aan te tonen dat hij geen socale schulden heeft. Vanaf 1 januari 2009, tenzij een vroegere ingangsdatum wordt bepaald, zal de Aannemer tevens aantonen dat hij geen fiscale schulden heeft.

 

Wanneer de Onderaannemer een niet in België gevestigde werkgever is, zal hij bij het sluiten van de overeenkomst en bij elke factuur op verzoek van de Opdrachtgever een kopie van de geldige detacheringsbewijzen E101 van zijn werknemers dienen toe te voegen evenals het bewijs van de Patronale Dienst voor Organisatie en Controle van de Bestaanszekerheidsstelsels (PDOK) dat hij geen schulden heeft bij de PDOK.

 

9.4. Wanneer de Onderaannemer sociale schulden, en vanaf 1 januari 2009 - tenzij een vroegere ingangsdatum wordt bepaald - fiscale schulden heeft, zal de Opdrachtgever de nodige inhoudingen verrichten.

 

 

 

Indien de Opdrachtgever vaststelt dat hij ten onrechte geen inhoudingen heeft gedaan, mag hij de bedragen inhouden die overeenkomen met het maximum van de boete die de besturen hem wegens de laattijdige doorstorting kunnen opleggen en die in kantonnement geven tot op het ogenblik dat het vaststaat dat hem geen of een kleinere boete wordt opgelegd, waarop de Opdrachtgever de resterende bedragen aan de Onderaannemer overmaakt.

 

9.5. De Onderaannemer zal de Opdrachtgever vergoeden en vrijwaren voor elk geleden nadeel dat rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de aanneming, incl. de niet-naleving van fiscale en sociale wetten. De Onderaannemer verbindt zich ertoe om zich onvoorwaardelijk bij de Opdrachtgever aan te sluiten en vrijwillig tussen te komen in elke administratieve of gerechtelijke procedure die tegen de Opdrachtgever zal worden ingeleid uit hoofde van enige activiteit of daad van de Aannemer of zijn personeel, zijn agenten en Onderaannemers.

 

 


De Opdrachtgever behoudt zich tevens het recht voor de Overeenkomst onmiddellijk en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling buitengerechtelijk te ontbinden lastens de Onderaannemer ingevolge enige inbreuk op deze bepalingen of de niet-naleving van sociale of fiscale verplichtingen, onverminderd het recht van de Opdrachtgever op schadevergoeding voor alle nadelige gevolgen die de Opdrachtgever mocht ondervinden.

 

10. Sociale wetgeving De Onderaannemer dient alle vigerende sociale wetgeving na te leven. Zo erkent de Onderaannemer die aan de Belgische sociale wetgeving onderworpen is, op de hoogte te zijn van de wettelijke bepalingen vervat in de Wet van 27 april 2007 (Programmawet) en haar uitvoeringsbesluiten, en zal alle daarin vermelde formaliteiten nauwgezet uitvoeren indien de activiteiten van de Aannemer binnen het toepassingsgebied van de wet vallen.

 

Werknemers van de Onderaannemer, niet onderworpen aan de Belgische sociale wetgeving, dienen te alle tijde te beschikken over alle door de Belgische wet vereiste documenten die hen toelaten in België werkzaamheden te verrichten zonder afhouding van de verplichte fiscale en sociale zekerheidsbijdragen (voor EG-ingezetenen o.m. document E101).

 

De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst desgevallend onmiddellijk en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling buitengerechtelijk te ontbinden lastens de Onderaannemer ingevolge enige inbreuk op deze bepalingen, onverminderd het recht van de Opdrachtgever op schadevergoeding voor alle nadelige gevolgen die de Opdrachtgever mocht ondervinden, wanneer inbreuk op de wettelijke voorschriften ter zake wordt vastgesteld.

 

11. Buitenlandse firma's

 

De Onderaannemer is volledig verantwoordelijk voor het voldoen van alle btw-verplichtingen.

 

Indien als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van een onvolledige of niet-correcte toepassing van de btw-wetgeving door de aannemer of één van zijn onderaannemers in hoofde van de bouwheer enige verplichting ontstaat, al dan niet op basis van hoofdelijke gehoudenheid, tot betaling van enig bedrag aan btw of boetes, dan wel enige beperkingen of weigeringen van het recht op btw-aftrek, of enig ander nadeel ontstaan, dient de aannemer alle bedragen ten laste te nemen die door de bouwheer betaald moeten worden, en alle schade aan de bouwheer te vergoeden.

 

Bij invoer van goederen door de ‘onderaannemer’, mag de bouwheer niet als geadresseerde worden aangeduid voor de toepassing van de btw- en douanewetgeving. De aannemer doet binnen de grenzen van de btw-wetgeving al het mogelijke om te vermijden dat de bouwheer, als geadresseerde of in enige andere hoedanigheid, gehouden zou zijn tegenover de Belgische of buitenlandse overheid tot voldoening van enige invoer-btw of enige andere invoerheffingen van welke aard ook. De invoer-btw kan evenmin op enigerlei wijze worden doorgerekend aan de bouwheer.

 

12. Werkelijkheidsgetrouwe boekhouding

 

De Onderaannemer moet ervoor zorgen dat zijn boekhouding de uitvoering van de werken en de betaling ervan getrouw weergeeft, en dat hij een efficiënt systeem van interne controle heeft, en tenslotte dat alle financiële schikkingen, rapporten, facturaties en alle andere documenten die hij in uitvoering van de overeenkomst opstelt, werkelijkheidsgetrouw en volledig zijn.

 

 

 

 

 

De Opdrachtgever heeft het recht de betaling op te schorten van niet-gedetailleerde facturen of facturen niet voorzien van de noodzakelijke bewijsstukken, zolang de Onderaannemer niet het bewijs heeft geleverd dat deze facturen werkelijkheidsgetrouw zijn.

 

13. Uitvoering van het werk - Wettelijke voorschriften - Materiaal - Personeel - Vergaderingen met de Opdrachtgever.

 

De Onderannemer verbindt zich ertoe het werk uit te voeren, overeenkomstig de geldende voorschriften voor Aannemingswerken , er controle over uit te oefenen en het te voltooien binnen de gestelde termijn, volgens alle regels van de kunst en vakmanschap, ter voldoening van de Opdrachtgever, en met inachtneming van de bepalingen van de Overeenkomst. Elke wijziging of afwijking van de bepalingen van de Overeenkomst is slechts geldig na voorafgaande en schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever.

 

Indien er conflicten rijzen in verband met de betekenis in een of ander document, en partijen er niet in slagen om in gemeen overleg een oplossing te bereiken, zal de interpretatie van de juiste betekenis worden voorgelegd aan een derde, meer bepaald een door beide partijen aan te duiden deskundige op het vlak van bouwwerken die is erkend om op te treden als gerechtsdeskundige.

 

De Onderaannemer verbindt er zich toe de nodige vergunningen en licenties te verkrijgen met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst.

 

De Onderaannemer zal bij het uitvoeren van deze Overeenkomst al de toepasselijke wettelijke en reglementaire voorschriften strikt naleven. De Aannemer zal alle op hem toepasselijke vereiste toelatingen en machtigingen nodig voor de uitvoering van de werken bekomen, zoals beschreven in de "Veiligheidsvoorschriften voor Aannemers". Deze documenten variëren naargelang van de site. De Onderaannemer dient zich ervan te vergewissen dat hij over de correcte documenten beschikt.

 

De Onderaannemer zal, tenzij anders wordt overeengekomen, alle materialen, werktuigen, gereedschappen, uitrusting, toestellen, machines, installaties, vervoer en gelijk welke andere middelen en producten nodig voor de uitvoering van het werk leveren.

 

De Onderaannemer zal de nodige arbeidskrachten in dienst nemen voor de uitvoering van het werk. Hij zal tenslotte, tenzij anders wordt overeengekomen, voorzien in al de tijdelijke noodwendigheden, vervoer en huisvesting inbegrepen, van al het door en voor hem tewerkgesteld personeel.

 

De Onderaannemer zal aanwezig zijn op alle vergaderingen georganiseerd en aangekondigd door de Opdrachtgever om de werkzaamheden te bespreken en onderrichtingen te ontvangen. Onafgezien van de wijze waarop de Onderaannemer op deze vergaderingen is vertegenwoordigd, zijn al de daar genomen beslissingen en gegeven onderrichtingen bindend voor de Onderaannemer.

 

14. Inspectie van de werken en gebruik van materialen

 

De Opdrachtgever zal te allen tijde de werken en de gebruikte materialen kunnen inspecteren. De Onderaannemer zal al de nodige maatregelen nemen om die toegang en inspectie te vergemakkelijken.

 

De Onderaannemer zal alle materialen, werktuigen, gereedschappen, uitrusting, toestellen, machines, installaties, en andere middelen of producten, nodig voor de uitvoering der werken, geleverd of besteld door de Opdrachtgever, nazien bij het ter beschikking stellen op de werf (of het bedrijf) op hun geschiktheid voor een goede en veilige uitvoering van de werken. Indien de Onderaannemer vaststelt dat één van deze goederen hem niet in de geschikte staat wordt afgeleverd, zal hij de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen, zoniet wordt hij geacht ze in die geschikte staat ontvangen te hebben.

 

14.1. Van toepassing bij levering van materialen, dienende als installatieonderdeel:

 

Onafgezien van alle andere inspecties voorzien in de Overeenkomst kan de Opdrachtgever steeds een nazicht bevelen van het werk en materialen, die hem van onbetrouwbare kwaliteit schijnen.

 

In dit geval is de Onderaannemer gehouden dit gedeelte van het werk en materialen toegankelijk te maken voor nazicht. Indien ten gevolge daarvan blijkt dat het werk en/of materiaal inderdaad conform is met de bepalingen van de Overeenkomst, zijn de kosten van het toegankelijk maken van het werk en materialen, en van het nazicht, de herstelling en de eventuele vervanging ten laste van de Opdrachtgever. In het tegenovergestelde geval zijn al deze kosten voor de Onderaannemer.

 

Alle gebruikte materialen moeten nieuw en van de goede kwaliteit zijn, moeten beantwoorden aan de overeenkomst en vakkundig worden gebruikt. Alle gebruikte materialen moeten gelijkvormig zijn met de laatste publicatie van de relevante Belgische normen ongeacht of die in de overeenkomst zijn opgenomen. Op verzoek van de Opdrachtgever zal de Onderaannemer alle gewenste inlichtingen verschaffen betreffende herkomst en specificaties van de door hem gebruikte materialen. Indien geen gevolg wordt gegeven aan dit verzoek, houdt de Opdrachtgever zich het recht voor de betreffende materialen te weigeren of te doen vervangen op kosten en voor rekening van de Onderaannemer.

 

Materialen, al dan niet verwerkt, en uitgevoerde werken die niet in overeenstemming zijn met de Overeenkomst zullen door de Onderaannemer worden vervangen en verwijderd zonder extra kosten voor de Opdrachtgever. De Onderaannemer moet tevens alle kosten dragen voor de schade die de Opdrachtgever lijdt tengevolge van een dergelijke vervanging en verwijdering. Indien de Onderaannemer in gebreke blijft deze verwijderings- en vervangingswerken uit te voeren, zal de Opdrachtgever op kosten en voor rekening van de Onderaannemer daartoe alle nodige werken kunnen uitvoeren en het bedrag ervan in mindering mogen brengen van de prijs bedongen in de Overeenkomst.

 

15. Audits

 

De Opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger heeft, op elk redelijk tijdstip, toegang tot de kantoren en andere inrichtingen van de Onderaannemer, evenals tot zijn personeel en tot al zijn archieven, boeken, dossiers, briefwisseling, voorschriften, plannen, tekeningen, gegevens, verantwoordingsstukken, boekingsstukken en overeenkomsten met betrekking tot de werken voorzien in de opdracht, en dit uitsluitend met het doel facturaties, kosten, gewerkte tijd, prestaties of gelijk welke andere elementen die bepalend zijn voor de kosten van de Onderaannemer te verifiëren en te onderzoeken of de Onderaannemer alle bepalingen en voorwaarden van de Overeenkomst nakomt.

 

 
16. Aansprakelijkheid

 

16.1. De Onderaannemer is, behoudens in geval van opzettelijke fout van de Opdrachtgever of van een andere Medecontractant van de Opdrachtgever, aansprakelijk voor alle schade die in oorzakelijk verband staat met fouten bij de uitvoering van deze overeenkomst, met fouten van zijn werknemers (ook uitzendkrachten) en van zijn lasthebbers, met fouten van zijn onderaannemers en van gelijk welke personen die hij, ook louter in feite, heeft ingeschakeld.

 

Zo zal de Onderaannemer o.a. verantwoordelijk zijn voor alle materialen, werktuigen, gereedschappen, uitrusting, toestellen, machines, installaties en andere middelen of producten, geleverd door wie ook en nodig voor de uitvoering van het werk, zelfs gedurende het transport door of in opdracht van de Onderaannemer.

 

16.2. Ingeval een aan de Onderaannemer verwijtbare fout, in de zin van artikel 16.1., schade veroorzaakt aan derden, dan zal de Onderaannemer hiervoor alleen aansprakelijk zijn. Hij doet uitdrukkelijk afstand van elk verhaal tegen de Opdrachtgever en tegen andere Medecontractanten van de Opdrachtgever. De personeelsleden, aangestelden en gevolmachtigden van de Opdrachtgever zijn derden tegenover de Onderaannemer.

 

De onderaannemer zal de Opdrachtgever en de andere Medecontractanten bovendien vrijwaren tegen elke aanspraak vanwege de schadelijdende derden. De Onderaannemer verbindt zich ertoe onvoorwaardelijk bij de Opdrachtgever aan te sluiten en vrijwillig tussen te komen in elke administratieve of gerechtelijke procedure die tegen de Opdrachtgever zal worden ingeleid uit hoofde van enige activiteit of daad van de Onderaannemer, zijn personeel, zijn aangestelden of uit de onderaanneming.

 

16.3. De Onderaannemer is in alle opzichten, zoals voornoemd, aansprakelijk voor fouten van zijn onderaannemers.

 

16.4. De Onderaannemer zal de Opdrachtgever vergoeden en vrijwaren voor elk geleden nadeel dat rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit een inpandgeving of beslag, van welkdanige aard lastens de Onderaannemer of diens Onderaannemers. De Onderaannemer verbindt zich ertoe de inpandgevingen en beslagen terstond te laten opheffen.

 

16.5. De Opdrachtgever zal het recht hebben om van elke afrekening die uit onderhavige overeenkomst aan de Onderaannemer verschuldigd is, het bedrag af te trekken dat overeenstemt met de schade die de Opdrachtgever heeft opgelopen door een fout waarvoor de Onderaannemer aansprakelijk is, met inbegrip van (zonder dat dit een beperking inhoudt) de kosten om de werken te beëindigen. Alle bedragen die hoger liggen dan die afrekening, zullen door de Onderaannemer aan de Opdrachtgever worden betaald.

 

 

 

16.6. De Opdrachtgever of andere Medecontractant van de Opdrachtgever zijn enkel aansprakelijk voor een opzettelijke fout in hunnen hoofde.

 

 

 

17. Verzekering

 

17.1. Aansprakelijkheidsverzekeringen

 

De Onderaannemer zal alle nodige aansprakelijkheidsverzekeringen, waaronder een verzekering B.A. Uitbating, en voor zover zij van toepassing zijn, een verzekering BA Na Levering en een verzekering Beroepsaansprakelijkheid, afsluiten.

 

 

 

 

 Volgende schade dient minimaal gedekt te worden door de verzekering BA Uitbating: vergoeding van de lichamelijke schade, vergoeding van de materiële en immateriële schade, schade aan goederen toevertrouwd aan de Onderaannemer, schade door brand, rook, ontploffing en water, zuiver immateriële schade, burenhinder, accidentele milieuschade, schade van allerlei oorsprong, de aansprakelijkheid van de onderneming voor daden van de onderaannemers. De gewaarborgde bedragen voor de verzekering BA Uitbating dienen minimaal een bedrag te belopen ad. 10 000 000 EUR per schadegeval.

 

De verzekerde bedragen in de verzekering BA Na Levering of beroepsaansprakelijkheid dienen minimaal een bedrag te belopen ad. 10 000 000 EUR per verzekeringsjaar.

 

De verzekerde bedragen kunnen met schriftelijk akkoord van de Opdrachtgever verminderd worden.

 

17.2. De Onderaannemer zal alle andere nodige verzekeringen, waaronder alle wettelijk verplichte verzekeringen, zoals de wettelijk verplichte verzekering arbeidsongevallen en de wettelijk verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Voertuigen afsluiten, evenals een transportverzekering in geval van transport van goederen.

 

17.3. De Onderaannemer zal de verzekeringen afsluiten bij een solvabele verzekeringsmaatschappij met minimaal een A-rating toegekend door Standard & Poor's of door Moody's of een andere gelijkwaardige internationale ratinginstantie.

 

 

 

Vooraleer de werkzaamheden onder deze Overeenkomst aan te vatten, zal de Onderaannemer het verzekeringsattest, getekend door de Onderaannemer en door zijn verzekeringsmaatschappij(en) of door zijn verzekeringsmakelaar aan de Opdrachtgever overmaken evenals het bewijs van de betaling van de premie. Het verzekeringsattest dient de volgende vermeldingen te bevatten: naam van de verzekeringsmaatschappij, naam van de verzekerde(n), begin- en einddatum van de polis, gewaarborgde kapitalen voor lichamelijke en stoffelijke schade, beknopte beschrijving van gedekte en uitgesloten risico's, handtekening van bevoegd persoon van de verzekeringsmaatschappij. Het verzekeringsattest dient tevens te vermelden dat de verzekeraar kennis heeft genomen van de aannemingsovereenkomst, incl. algemene voorwaarden en dat de verzekeraar de dekking aanvaardt van de aansprakelijkheid van de verzekerde,zoals vermeld in artikel 16. van de Algemene Voorwaarden.

 

De door de Onderaannemer afgesloten verzekeringen zullen een clausule Afstand van Verhaal bevatten, waarmee de Verzekeraar afstand doet van elke vorm van verhaal tegen de Opdrachtgever en andere Medecontractanten van de Opdrachtgever.

 

Wanneer deze polis(sen) onvoldoende de aansprakelijkheid van de Onderaannemer volgens de Opdrachtgever dekt, zal de Aannemer deze polis(sen) op eerste verzoek van de Opdrachtgever laten aanpassen, zodat alle aansprakelijkheden gedekt zijn. De door de Onderaannemer afgesloten polis(sen) dient een clausule te bevatten waarin bepaald wordt dat de verzekering om welke reden ook enkel mag beëindigd worden mits de Opdrachtgever hiervan schriftelijk en op voorhand wordt in kennis gesteld.

 

 Indien de Onderaannemer zou nalaten of weigeren de vereiste verzekeringen af te sluiten, of indien deze verzekeringen zouden worden ontbonden zonder vervanging, zal de

 

 

 

Opdrachtgever het recht hebben deze verzekeringen zelf af te sluiten op kosten en voor rekening van de Onderaannemer.

 

Indien de Onderaannemer met verdere Onderaannemers werkt, zal hij ervoor zorgen dat de Onderaannemers tevens de nodige verzekeringen afsluiten, tenzij deze risico's gedekt zijn door de verzekering van de Onderaannemer. De Onderaannemer zal zijn Onderaannemers pas toelating geven tot het starten van de werken op het ogenblik waarop de door dit artikel vereiste verzekeringen zullen zijn afgesloten.

 

18. Veiligheid en gezondheid

 

De Onderaannemer respecteert alle wettelijke vereisten inzake veiligheid en hygiene, zoals oa bepaald in de Welzijnswet van 4 augustus 1996 en verder uitgewerkt in de Codex over het welzijn op het werk en de voorschriften van het algemeen reglement van de arbeidsbescherming (ARAB).

 

De werknemer van de Onderaannemer zal de werkzaamheden uitvoeren op het bedrijfsterrein, volledig in overeenstemming met de specifieke geldende Veiligheidsvoorschriften van de Opdrachtgever. Indien vereist is de veiligheidsdienst van de Opdrachtgever gemachtigd bijkomende en specifieke veiligheidstrainingen te voorzien voor het personeel van de Onderaannemer, gegeven op het bedrijfsterrein.

 

Het niet-naleven van de veiligheidsvoorschriften maakt een contractuele wanprestatie uit en geeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling buitengerechtelijk te ontbinden lastens de Onderaannemer, onverminderd het recht van de Opdrachtgever op schadevergoeding voor alle nadelige gevolgen die zij mocht ondervinden.

 

19. Werken "in regie" of aan stukprijs

 

19.1. Uurregeling (indien van toepassing)

 

a. Met het oog op de veiligheid en een correcte uitvoering van de overeenkomst rust op de Onderaannemer de verplichting om ervoor te zorgen dat zijn werknemers zich steeds 's morgens aanmelden voor een nieuwe dagtaak met uitzondering indien de prestaties van de vorige dag na 24 u. dermate laat zijn uitgelopen dat de nachtrust niet meer mogelijk is. Indien deze omstandigheden zich voordoen en in overleg met de verantwoordelijke van de Opdrachtgever uw personeel zich niet aanbiedt voor de nieuwe dagtaak, dient de Opdrachtgever geen verdere vergoeding te betalen, buiten de overuren regeling zoals vermeld in de Opdracht.

 

Normale werkuren : van 08.00 uur 's morgens tot 16.30 uur 's avonds.

 

Een half uur eetgelegenheid wordt niet vergoed.

 

b. Personeel van de Onderaannemer zal dezelfde uurregeling volgen als deze die van toepassing is binnen DE KLUSSPECIALIST. Afwijkingen van de urenkalender kunnen slechts gebeuren na schriftelijke goedkeuring van de verantwoordelijke van de Opdrachtgever.

 

 

20. Garantie :

 

- De Onderaannemer waarborgt dat alle goederen vrij zijn van alle gebreken in materiaal en afwerking gedurende 12 maanden na ingebruikname door Opdrachtgever met een maximum van 18 maanden na levering.

 

- De Onderaannemer garandeert dat de goederen en diensten conform zijn aan de specificaties.

 

 

 

21. Algemeen - Toegang tot het bedrijfsterrein

 

De Aannemer verplicht, -op eigen initiatief en dagelijks voor 09.00 u.- een namenlijst met de voor die dag tewerkgestelde werknemers bij de portier te deponeren waarop tevens zijn verantwoordelijke staat vermeld onder wiens toezicht wordt gewerkt.

 

22. Facturatie

 

Facturen zullen verstuurd worden aan de DE KLUSSPECIALIST boekhouding op de termijn(en) vermeld in de opdracht. Teneinde een vlotte betaling mogelijk te maken, dient bij regiewerk tevens aan elke factuur de desbetreffende prestatiestaat gevoegd te worden, ter ondersteuning van de gepresteerde uren en duidelijk ondertekend door de verantwoordelijke.

 

Facturen zullen verstuurd worden in tweevoud.

 

De facturen dienen opgesteld te worden in dezelfde volgorde, als vermeld op de betreffende opdracht- of afroeporders met duidelijke vermelding van dit opdracht- of afroep ordernummer en/of het raamcontract nummer, zoniet is de kans groot dat de betaling van de factuur daardoor ernstig vertraagd wordt.

 

23. Betaling

 

Tenzij anders specifiek vermeld in het contract, zijn alle facturen betaalbaar volgens de standaard betalingsvoorwaarden van de Opdrachtgever, zijnde netto 60 dagen einde maand factuurdatum en na uitvoering van de werken of diensten.

 

Alle bedragen, incl. vergoedingen, die door de Aannemer aan de Opdrachtgever verschuldigd zijn, mogen door de Opdrachtgever rechtstreeks en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verrekend worden met de bedragen die de Onderaannemer toekomen in verband met de werken.

 

Indien de Opdrachtgever contractuele wanprestaties, onregelmatigheden of afwijkingen vaststelt, is de Opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd de betaling van de openstaande facturen van de Aannemer op te schorten.

 

Alle betalingen in het kader van de overeenkomst gebeuren uitsluitend ten gerieve van de Onderaannemer en zullen niet geïnterpreteerd worden als een aanvaarding door de Opdrachtgever van de werken of van een gedeelte ervan.

 

24. Betaling aan derden

 

De Onderaannemer is verplicht aan de Opdrachtgever zekerheid te verschaffen, dat alle door hem verschuldigde bedragen diens Onderaannemers en leveranciers en andere kosten te zijnen laste in verband met werken, geregeld worden betaald. De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om vorderingen tegen de Onderaannemer, waarvoor hij wordt

 

 aangesproken, namens en ter décharge van de Onderaannemer te voldoen en dergelijke betalingen te verrekenen met de bedragen die de Aannemer toekomen in verband met de werken.

 

De onderaannemer zal de Opdrachtgever vrijwaren voor alle vorderingen van onderaannemers tegen de Opdrachtgever. De Onderaannemer verbindt zich ertoe om zich onvoorwaardelijk bij de Opdrachtgever aan te sluiten en vrijwillig tussen te komen in elke administratieve of gerechtelijke procedure die tegen de Opdrachtgever

 

zal worden ingeleid door een Onderaannemer.

 

25. Overmacht

 

Het strikt naleven van het tijdsschema is van essentieel belang voor de Opdrachtgever.

 

In geval van overmacht zullen de werken slechts gestaakt worden voor zover de Onderaannemer dit binnen de drie werkdagen na de onvoorziene gebeurtenis per aangetekend schrijven aan de Opdrachtgever heeft bekendgemaakt. De uitvoeringstermijn van de werken wordt maximaal verlengd met de duur van de overmachtstermijn.

 

De Onderaannemer doet afstand van alle eisen tot schadevergoeding t.a.v. de Opdrachtgever uit hoofde van zulkdanige overmachtssituatie.

 

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat volgende gebeurtenissen niet als overmacht worden beschouwd:

 

a) slechte weersomstandigheden waarvan de duur, de hevigheid en de frequentie lager dan, of gelijk aan het gemiddelde van de 5 laatste jaren zijn.

 

b) stakingen met uitzondering van stakingen per sector, ongeacht hun duur;

 

c) tijdsduur nodig voor de officiële goedkeuring van documenten of stalen;

 

d) handelingen van de andere aannemers of leveranciers, van agenten en vertegenwoordigers van de Onderaannemer;

 

e) vertragingen in de levering van materialen en grondstoffen;

 

f) faillissement, uitstel van betaling, concordaat of aanvraag tot gerechtelijk akkoord of onderhands akkoord van de Onderaannemer of van een of meerdere leveranciers

 

26. Eigendomsrecht

 

26.1. Alle diagrammen, plannen, tekeningen, modellen, prototypes, bepalingen, gegevens en nota's, memoranda en andere stukken van technische of economische aard die de Opdrachtgever aan de Onderaannemer overhandigt met het oog op de voltooiing van het werk, zijn en blijven eigendom van de Opdrachtgever. Na de beëindiging van de werken dienen alle documenten evenals alle kopijen te worden overgemaakt aan de Opdrachtgever op diens eerste verzoek. Gegevens die verloren, beschadigd of vernietigd werden, dienen door de Onderaannemer hersteld of vervangen te worden. Deze verbintenis geldt evenwel slechts gedurende de duur van de garantieperiode.

 

26.2. Alle intellectuele eigendomsrechten, die ontstaan n.a.v. de Overeenkomst, komen toe aan de Opdrachtgever. De Onderaannemer zal alle nodige maatregelen nemen teneinde deze rechten in hoofde van de Opdrachtgever te vrijwaren.

 

 

 

26.3. Ten titel van uitzondering op artikel 26.2. zal de Onderaannemer intellectuele rechten in zijn eigen hoofde kunnen laten gelden, op voorwaarde dat deze (a) voorafgaand aan de opdracht en schriftelijk aan de Opdrachtgever zijn gemeld en (b) door de

 

 

 

Onderaannemer werden geregistreerd bij een door wet hiertoe gemachtigde instantie (Patentbureau, Merkenbureau, enz.)

 

27. Overdracht

 

Geen enkele partij mag de rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde partij overdragen, zonder de schriftelijke toestemming van de andere partij.

 

28. Verwijdering van afvalmateriaal en puin

 

Tijdens de uitvoering van het werk dient de Onderaannemer alle afvalmateriaal en puin welk niet langer vereist is voor de voltooiing van het werk, te verwijderen. In geval van niet-naleving van deze verplichting door de Onderaannemer, zal de Opdrachtgever de nodige ruimingswerken laten uitvoeren. Deze kosten worden ten laste gelegd van de Onderaannemer.

 

29. Toepasselijk recht - Beslechting van geschillen

 

29.1. Onderhavige overeenkomst vormt een volledige weergave van wat tussen de partijen is overeengekomen in verband met de uitvoering van de werken. Deze overeenkomst vervangt alle vroegere brieven, verklaringen of overeenkomsten betreffende het voorwerp van deze overeenkomst. De overeenkomst kan alleen worden gewijzigd bij een schriftelijk en door alle partijen getekende overeenkomst.

 

29.2. Indien enige bepaling of verbintenis in deze overeenkomst niet afdwingbaar zou zijn of strijdig zou zijn met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de afdwingbaarheid en geldigheid niet beïnvloeden van andere bepalingen in de Overeenkomst en evenmin van dat deel van de betrokken bepaling dat afdwingbaar of geldig is. De partijen zullen de strijdige bepalingen vervangen door andere bepalingen die niet strijdig zijn en het resultaat van de eerste bepalingen best benaderen.

 

29.3. Geen enkele partij kan geacht worden afstand te hebben gedaan van een recht of aanspraak uit deze overeenkomst of betreffende een wanprestatie van een andere partij, tenzij deze afstand schriftelijk is meegedeeld. Indien een partij bij toepassing van de vorige paragraaf afstand doet van rechten of aanspraken onder deze overeenkomst kan deze afstand nooit worden geïnterpreteerd als een afstand van enig ander recht onder de overeenkomst of betreffende een ingebreke blijven of andere wanprestatie van de andere partij, zelfs indien beide gevallen grote overeenkomsten vertonen.

 

 

 

30. Bevoegde rechtbanken: toepasselijk recht

 

Alle geschillen waartoe de uitvoering van deze Overeenkomst aanleiding kunnen geven zullen uitsluitend behoren tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen oordelend naar Belgisch Recht.

 


 

 

 

31. Slotbepaling

 

Alle mededelingen, ingebrekestellingen en betekeningen tussen partijen bij deze overeenkomst geschieden geldig per aangetekende brief en per telefax, onverminderd de andere bewijsmiddelen van het gemene recht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eigendom van de Klusspecialist gcv/Erpa holding 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene Contractuele Voorwaarden Aannemers: Uitgavedatum:01/08/2014 Aantal blz.: 18 Blz.:18 Eigendom van DE KLUSSPECIALIST

 

Open Directory Project at dmoz.org